ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
اخبار کوتاه
عليرضا كشاورز

هدف از انجام اين پژوهش ارتباط خودارزيابي زمان با بهره وري سازماني در هيأت هاي ورزشي استان اصفهان بود. جامعه آماري اين پژوهش را مسئولان( رئيس، نواب رئيس، دبيران و كارشناسان و كارمندان) هيأت هاي ورزي استان اصفهان (200=N) تشكيل داده اند. روش نمونه گيري به صورت كل شمار مي باشد كه در آن نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد.به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه پرسشنامه خودارزيابي زمان و پرسشنامه بهره وري سازماني استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اصلاحي متخصصين تربيت بدني دكتري مديريت ورزشي تعيين شد. با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه به ترتيب 83/0 و 86/0 به دست آمد. روش تحقيق از نوع توصيفي بوده كه به صورت ميداني اجرا شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و t تك نمونه اي و فريدمن استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه فقط بين مولفه توان با خود ارزيابي زمان (01/0P ، 38/0= r) و مولفه تعهد سازماني با خود ارزيابي زمان، رابطه معني داري (01/0P ، 07/0= r) وجود دارد. يافته ها حاكي از آن بود كه بين مولفه مهارتهاي عمومي با بهره وري سازماني (05/0P ، 11/0= r) و بين مولفه تفويض با بهره وري سازماني، رابطه معناداري (05/0P ، 09/0= r) وجود ندارد.

تعداد بازدیدکنندگان امروز 632 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 2458 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 62676 تعداد کاربران بر خط 28 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal