ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
اخبار کوتاه

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان كيفيت زندگي كاري كاركنان ادارات دولتي شهرستان خرم آباد انجام گرديد. روش اين پژوهش توصيفي است كه به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كاركنان شاغل رسمي در سال 1393، 3000 نفر بوده اند. كه از بين آنها جهت تعيين حجم نمونه از روي جامعه مادر بر اساس جدول كرجسي و مورگان تعداد340نفر نمونه بدست آمد. شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي مي باشد. به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه كيفيت زندگي كاري  استفاده شد. پس از تاييد روايي صوري پرسشنامه ها توسط متخصصين ، پايايي سوالات از طريق روش آماري آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت. اين ضريب براي پرسشنامه ي كيفيت زندگي كاري 87/0 برآورد گرديد.يافته هاي اين تحقيق با آزمون هاي t و واريانس يك راهه فميانگين و انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنادار براي آزمون فرضيات (05/0p) در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه: كيفيت زندگي كاري در كاركنان ادارات خرم آباد كمي بيش از سطح متوسط است.

تعداد بازدیدکنندگان امروز 40 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 514 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 696417 تعداد کاربران بر خط 7 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal