ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
اخبار کوتاه

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين بكارگيري فناوري اطلاعات با چابكي سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود. اين پژوهش از نوع همبستگي و به لحاظ هدف كاربردي بود كه براي جمع آوري داده هاي آن از روش پيمايشي استفاده گرديد. جامعه آماري شامل كليه كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1392 برابر با 395 نفر بود كه بر اساس جدول كرجسي و مورگان، تعداد نمونه¬ها 196 نفر انتخاب شدند. با توجه به اينكه تعداد كاركنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان هاي استان اصفهان متفاوت و پراكندگي آنها نيز گسترده بود، از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري استفاده شد. جهت جمع آوري داده ها براي متغير فناوري اطلاعات از پرسشنامه فتحي (1389) و براي متغير چابكي سازماني از پرسشنامه كرماني (1387) استفاده گرديد. براي سنجش روايي پرسشنامه ها، از نظرات ده تن از اساتيد مديريت ورزشي استفاده شد. همچنين براي سنجش پايايي پرسشنامه ها از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه ضريب پايايي معادل 79/0 براي پرسشنامه فناوري اطلاعات و 87/0 براي پرسشنامه چابكي سازماني نشان از پايايي مطلوب پرسشنامه ها داشت. جهت تحليل داده ها نيز از آزمون هاي كلموگروف اسميرنوف، لوين،تي تك متغييره ، تي همبسته، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يك راهه، و رگرسيون چندگانه استفاده گرديد. نتايج حاصل از تحليل داده ها همبستگي مثبت و معناداري بين نمرات كل بكارگيري فناوري اطلاعات با چابكي سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان را نشان داد (38/0r=). نتايج، همبستگي مثبت و معناداري را بين نمرات كل متغير بكارگيري فناوري اطلاعات با مولفه هاي شايستگي (36/0r=)، انعطاف پذيري (23/0r=)، و پاسخگويي(43/0r=) متغير چابكي سازماني نشان داد، با اين حال اين رابطه براي مولفه سرعت (03/0r=) معنادار نبود. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه مولفه هاي سطح توانايي هاي رايانه اي (250/0=β)؛ استفاده سخت افزاري و نرم افزاري (241/0=β)؛ و استفاده دستورالعملي (219/0=β)؛ به ترتيب پيشگوهاي قويتري براي چابكي سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان مي باشند و استفاده از فضاي مجازي پيشگوي معناداري براي چابكي سازماني به حساب نمي آيد.

تعداد بازدیدکنندگان امروز 40 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 514 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 696417 تعداد کاربران بر خط 8 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal