ENGLISH|نقشه سایت
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 
۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
اخبار کوتاه

هدف كلي پژوهش اين است كه آيا بر اساس شايستگي هاي مديران ورزشي شهر ياسوج مي توان ميزان نحوه باسخ به تغييرات را بيش بيني كرد؟روش پژوهش همبستگي از نوع پيمايشي بود. جامعه ي آماري كليه مديران ورزشي(175 نفر)شهرياسوج درسال 1392 بود. 120 نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري، پرسشنامه شايستگي هاي مديران نادريان(1381)و پرسشنامه فلاح(1388) بود كه روايي آنها توسط 10 نفرازاساتيدصاحب نظر تاييد شد و پايايي انها از روش آلفاي كرونباخ به ترتيب70/0 و 71/0 بدست آمد. سطح معني داري 05/0 p در نظرگرفته شد. مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان شايستگي هاي مديران مي تواند پاسخ به تغييرات مديران را پيش گوئي كند. و اما عامل رشته تحصيلي و جنسيت در شايستگي هاي مديران تاثيرگذار اما تاثيري روي پاسخ به تغييرات مديران ندارد. سن و سابقه كار در ميزان شايستگي هاي مديران و پاسخ به تغييرات آن ها بي تاثير است. و نهايتا مطالعه حاضر نشان داد كه ميزان شايستگي هاي مديران مي تواند پاسخ به تغييرات مديران را پيش گوئي كند.

تعداد بازدیدکنندگان امروز 959 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 2834 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 2804831 تعداد کاربران بر خط 11 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد..
Powered by DorsaPortal